Locktech Thailand ล็อคเทคเจ้าแรก ผลิตและจัดจำหน่ายมากกว่า 20 ปี
สาระความรู้ ล็อคเทค
หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในกรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
(อ่านแล้ว : 2111 ท่าน)

หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในกรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในกรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
เมี่อรถยนต์เกิดการสูญหายผู้เอาประกันภัยต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
 • รีบแจ้งสถานีตำรวจท้องที่ และศูนย์ป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ (ศปร.) ทันที โดยแจ้งรายละเอียด คือ ทะเบียนรถ สี หมายเลขเครื่อง หมายเลขตัวถัง สถานที่และวันเวลาที่หาย
 • แจ้งการสูญหายให้บริษัทฯ ทราบเป็นหนังสือภายใน 15 วัน นับแต่ได้ทราบถึงการสูญหายนั้น ผู้เอาประกันภัยโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง ต้องจัดส่งบรรดารายละเอียด และเอกสารหลักฐานอันเกี่ยวกับการสูญหายตามที่บริษัทฯ ต้องการและต้องให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ตามความจำเป็น

  การพิจารณาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
  # กรณีผู้เอาประกันภัยไม่มีประกันภัยประเภทอื่นคุ้มครองถึงการสูญหายอย่างเดียวกัน
 • บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามราคาซื้อขายในตลาดรถยนต์ ณ วันที่พบการสูญหาย แต่ไม่เกินจำนวนเงิน จำกัดความรับผิดของบริษัทฯ ที่ระบุไว้ในเอกสารรับรองการประกันภัยฯ (100,000.- / 200,000.- บาท) หรือ
 • จัดการรถยนต์คล้ายคลึงกันมาทดแทนตามมูลค่าที่แท้จริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดของบริษัทฯ ที่ระบุไว้ในเอกสารรับรองการประกันภัยฯ

  # กรณีผู้เอาประกันภัยมีประกันภัยประเภทอื่น คุ้มครองถึงการสูญหายอย่างเดียวกัน
  บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกิดจากจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยได้รับชดใช้จากการประกันภัยอื่นตามราคาซื้อขายในตลาดรถยนต์ ณ วันที่พบการสูญหาย แต่ไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดของบริษัทฯ ที่ระบุไว้ในเอกสารรับรองการประกันภัยฯ (100,000.- / 200,000.- บาท)

  ตัวอย่างเช่น
  ผู้เอาประกันภัยติดตั้งอุปกรณ์ล็อคเบรค / คันเร่ง “BIZLOCK” และมีความคุ้มครองรถยนต์สูญหายจากบริษัทฯ ในวงเงินจำกัดความรับผิด 100,000.- บาท และผู้เอาประกันภัยได้ทำประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ไว้กับบริษัท ก.ประกันภัย จำกัด ในวงเงินคุ้มครองรถยนต์สูญหาย 500,000.- บาท เมื่อเกิดรถยนต์สูญหายทั้งคัน ซึ่ง ณ วันที่รถยนต์สูญหายมูลค่ารถยนต์ในตลาดมีมูลค่า 550,000.- บาท ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังนี้
 • บจก.ก.ประกันภัย ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนเงินเอาประกันภัยจำนวน 500,000.- บาท
 • บริษัทฯ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนเงิน 50,000.- บาท

  เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • สำเนาทะเบียนรถหรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของรถ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบันทึกประจำวัน
 • บัตรรับประกันผลิตภัณฑ์ (ออกโดยบริษัท ล็อคเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด)
 • ใบรับรองประกันภัยความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย (ออกโดยบริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ที่ได้รับความคุ้มครอง (ถ้ามี)


  Admin@ :  Locktech by Visitlock  |   ลงวันที่ 2018-08-19 05:01:32
  E-mail : [email protected]

 • สาระความรู้ ล็อคเทค อื่น ๆ ของเรา